MAXBELT Producent pasowych kół zębatych

REGULAMIN REKLAMACJI – MAXBELT

Koła pasowe i wałki zębate, będące w ofercie firmy „MAXBELT” Janusz Rak objęte są gwarancją, której warunki przedstawione są w niniejszym dokumencie:

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancja obejmuje fizyczne wady towarowe, wynikające z przyczyn tkwiących w towarze, a w szczególności wady materiałowe, konstrukcyjne lub wady wykonawstwa. „MAXBELT” Janusz Rak (zwany dalej Producentem) udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, liczony od dnia wydania towaru Nabywcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której okres normalnego zużycia towaru jest krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez Producenta ze względu na specyfikę eksploatacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem złożenia jej w formie pisemnej z pełnym opisem zaistniałej szkody oraz przesłania wadliwego towaru wraz z kopią dowodu zakupu do siedziby Producenta w celu wykonania ekspertyzy.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad, wynikających z: wadliwego doboru towaru przez Klienta, nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego przechowywania, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami Producenta, eksploatacji na technicznie niesprawnym urządzeniu, zastosowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych.
 4. Warunkiem nabycia przez Kupującego uprawnień, wynikających z gwarancji jest dokonanie pełnej płatności za produkt i/lub usługę w terminie wyznaczonym na dokumencie zakupu.
 5. Reklamacji nie podlegają towary modyfikowane lub samodzielnie naprawiane przez Nabywcę.
 6. Gwarancja „MAXBELT” Janusz Rak przysługuje wyłącznie pierwszemu Nabywcy towaru.

TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Okres rozpatrywania reklamacji nie powinien być dłuższy niż 14 dni. Datą rozpoczęcia biegu reklamacji jest data dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Producenta.
 2. Termin rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu w wyjątkowych przypadkach, które wymagają przeprowadzenia specjalistycznych badań. Producent ma obowiązek poinformować Reklamującego o takiej konieczności przed upływem 14 dni od daty przyjęcia reklamacji towaru.
 3. „MAXBELT” Janusz Rak zastrzega sobie prawo kontroli warunków pracy reklamowanego towaru u Reklamującego w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Producent nie zapewnia towaru zastępczego na okres rozpatrywania reklamacji, chyba, że po zgłoszeniu reklamacji zaistnieją inne ustalenia Reklamującego z „MAXBELT” Janusz Rak.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji Nabywcy przysługuje prawo: a) w pierwszej kolejności do naprawy towaru, chyba że powstałe uszkodzenie uniemożliwia przeprowadzanie naprawy, b) w przypadku, gdy naprawa wyrobu nie będzie możliwa, do bezpłatnej wymiany wyrobu na nowy egzemplarz lub zwrotu kosztów zakupu towaru.
 6. Producent zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu wykonania reklamacji, o której mowa w punkcie 5a i 5b.
 7. „MAXBELT” Janusz Rak nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez towar po jego odebraniu przez Nabywcę. Wszelkie szkody, utracone korzyści i niedogodności, wynikające z przestoju urządzenia nie będą rekompensowane przez Producenta w wyniku zasadnej reklamacji.
 8. Koszty przesyłki lub dostarczenia przedmiotu reklamacji ponosi Reklamujący. Koszty te zostaną zwrócone Reklamującemu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Niniejszym nie mają zastosowania wszelkie postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wynikające z przepisów prawa (o ile dozwolone jest ich wyłączenie) lub też wynikające z zasad handlowych czy wcześniejszego sposobu pracy, a które odnoszą się do jakości towaru lub jego dostosowania do danego przeznaczenia lub też odnoszące się do zgodności towaru z opisem czy próbkami.

PRZECHOWYWANIE

 1. Koła pasowe i wałki zębate należy przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach, chroniąc je przed działaniem wszelkich substancji żrących i wilgoci.

Bydgoszcz, 06 stycznia 2015 rok